Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Název: Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení: Poskytování výchovy a vzdělávání

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování.

Organizační struktura:                                                                                             
Kontaktní spojení: 790 64 Vápenná 449
Kontaktní poštovní adresa 790 64 Vápenná 449
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 790 64 Vápenná 449
Úřední hodiny V pracovní dny po dohodě s ředitelkou školy
Telefonní čísla Ředitelka:          739 097 751

Mateřská škola: 1. třída Sovičky   737 010 106

2. třída Sojky      737 010 633

Provozářka ŠJ:  732 772 178

Školní jídelna:   737 009 775

Adresa internetových stránek www.msvapenna.cz
Adresa podatelny 790 64 Vápenná 449
Elektronická adresa podatelny Mateřská škola: ms.vapenna@tiscali.cz

Školní jídelna: jidelna.vapenna@centrum.cz

Datová schránka nsxk3gf
Případné platby lze poukázat Mateřská škola: 181023542/0300

Školní jídelna:   288502527/0300

IČO 75028905
Plátce daně z přidané hodnoty ne
Dokumenty Školní řád, Školní vzdělávací program
Žádosti o informace Žádosti lze podat u ředitelky školy.

Podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Za písemnou žádost je v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a čl. 8 odst. 3 tohoto pokynu považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, elektronickou poštou na adresu ms.vapenna@tiscali.cz. nebo datovou schránkou školy. V žádosti musí být uvedeno, že se jedná o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., se považuje za nové podání žádosti. Sazebník úhrad za úkony spojené s prováděním zákona č. 106/199 Sb. -viz níže v tomto dokumentu.

Příjem podání a podnětů Žádosti, stížnosti či jiná podání lze podat u ředitelky školy
Nejdůležitější používané předpisy Činnost školy se řídí zejména těmito právními předpisy:

1/ zákon 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 2/ zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3/ zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

4/ zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

5/ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

6/ zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

7/ zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vydané právní předpisy Škola nevydává právní předpisy
Sazebník úhrad za poskytování informací Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s vyhledáváním a pořízením požadované informace (částky včetně DPH)

a/ úhrada výkonu při vyhledávání informací: – do 1/2 hodiny 60,- Kč

– za každou další půlhodinu 40,- Kč (max. však 200,- Kč)

b/ kopírování dokumentů:

 

Kopie dokumentu do velikosti A4 – jednostranně stránka 2,-Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 – oboustranně list 3,-Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – jednostranně stránka 4,-Kč
Kopie dokumentu velikosti A3 – oboustranně list 6,-Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, jednobarevně stránka 2,-Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, jednobarevně list 3,-Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – jednostranně, vícebarevně stránka 5,-Kč
Vytištění dokumentu na tiskárně – oboustranně, vícebarevně list 10,-Kč
Vyhledání údajů v archívu školy bez úhrady
Předání dat a údajů elektronicky soubor 10,-Kč
Předání dat a údajů na CD, DVD CD, DVD 50,-Kč
Předání dat a údajů kopírováním na přenosný disk soubor 10,-Kč

 

c/ odeslání informace na adresu žadatele podle tarifů České pošty

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebylo vydáno
Vzory licenčních smluv Škola je vyňata z poskytování informací, která je předmětem ochrany práva autorského
Výhradní licence Škola nemá výhradní licence
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Mateřské školy jsou vyňaty z povinnosti tvořit výroční zprávy školy.

Přesto škola vydává výroční zprávu, která je uložena u ředitelky školy a na Obecním úřadě ve Vápenné