Úplata za vzdělávání

 • Úplata za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena ředitelkou školy na 350,-Kč měsíčně.
 • Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
 • Úplatu lze hradit bankovním převodem na účet školy č. 288 502 527/0300, popřípadě v hotovosti v kanceláři provozářky školy.
 • Úplatu lze hradit měsíčně (350,-Kč) nebo jednorázově na celý školní rok (3500,-Kč)

Měsíční platba (350,-Kč)

 • vzor platby: Jméno dítěte/účel platby/měsíc/rok
 • např. Petr Novák, školné, září 2023

Jednorázová roční platba (v září 3500,-Kč)

 • vzor platby: Jméno dítěte/účel platby/školní rok
 • např. Petr Novák, celoroční školné, 2023/2024

Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Ředitel školy má právo snížit úplatu na ½ pro dítě, které nedochází do zařízení ani jeden den v měsíci.

Ředitel školy má právo zcela osvobodit od úplaty dítě, kterému brání v nástupu do zařízení zdravotní či věkové zvláštnosti.

Ve Vápenné dne 31 .8.2023