Příspěvky

Plán rozvoje polytechnické výchovy

Osnova:

1. Vymezení pojmu a cíle polytechnické výchovy…………………………2

2. Rámcové oblasti rozvoje polytechniky v mateřské škole………………2

3. Hlavní témata rozvoje polytechniky v mateřské škole…………………3

4. Očekávané výstupy v oblasti polytechnického vzdělávání…………….3

5. Metody a formy polytechnické výchovy……………………………….5

6. Prostředí mateřské školy………………………………………………..6

6.1 Vnitřní prostředí – budova školy……………………………………….6

6.2 Vnější prostředí – zahrady školy……………………………………….7

7. Evaluace polytechnické výchovy……………………………………….7

1. Vymezení pojmu polytechnická výchova

Polytechnická výchova rozvíjí znalosti o technickém prostředí a pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, podporuje touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Posiluje zájem o technické obory. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování.

Cíle polytechnické výchovy:

1. Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí (myšlenkové aktivity, komunikativních dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnosti dítěte).

2. Vlivu techniky na společnost a přírodu (pochopení vlivu techniky na životní prostředí a vliv

techniky na člověka).

3. Rozvíjení poznatků o technice (osvojení používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a

poznávání různých druhů materiálů).

4. Rozvíjení dovednosti řešení problémů (rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní učení).

5. Rozvíjení schopnosti hodnocení a sebehodnocení (vytváření kladného vztahu k technice a k

práci a rozvíjení technických zájmů dětí).

2. Rámcové oblasti rozvoje polytechniky v mateřské škole

V rámci integrovaných bloků jsou zařazována témata z rámcových oblastí rozvoje polytechnické výchovy, u dětí jsou rozvíjeny technické dovednosti, vědomosti.

 • Pozorování přírody, technika, meteorologie, knihy, tvoření, matematika, pokusy

3. Hlavní témata rozvoje polytechniky v mateřské škole

Témata jsou průběžně zařazována do plnění cílů stanovených ve školním vzdělávacím programu „Vyletíme z úlu ven, užijem si každý den.“ Tato témata jsou přizpůsobena stávajícím podmínkám, možnostem školy. Nabízíme dětem rozmanité činnosti, které je vedou k zájmu o další poznání.

 • Práce s materiály – přírodniny, papír, textil, technický materiál

 • Modelování

 • Konstruktivní činnosti

 • Práce s odpadovým materiálem

 • Používání dětského funkčního nářadí

 • Poznávání vlastností materiálu – dřevo, kov, textil,papír, sklo, plast, přírodní materiály

 • Zatloukání, řezání, broušení

 • Práce podle návodu

 • Třídění, měření, porovnávání

 • Manipulace s drobnými předměty

 • Poznávání vesmíru

 • Vyhledávání v knihách

4. Očekávané výstupy v oblasti polytechnického vzdělávání

Z pohledu RVP PV je možno nahlížet na polytechnické vzdělávání skrze očekávané výstupy předškolního vzdělávání jednotlivých vzdělávacích oblastí:

Dítě a jeho tělo

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami,

s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

Dítě a jeho psychika

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

Dítě a ten druhý

spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

Dítě a svět

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Z polytechnického vzdělávání je ve vzdělávacím obsahu RVP PV možno nalézt:

5. Metody a formy polytechnické výchovy

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty

 • pozorování

 • zkoumání vlastností

 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

 • spontánní, volná hra

 • experimenty

 • práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.

 • praktické užívání technických přístrojů

 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 • individuální činnosti
 • výuka v terénu

 • pokusy

 • besedy

 • vycházky a exkurze

 • počítačová a internetová technika

 • propagační materiály

 • skupinová, individuální práce

 • spolupráce s obcí, rodiči, místními sdruženími

 • kurzy, semináře a specializační studia DVPP

 • činnosti v dílně

 

6. Prostředí mateřské školy

Mateřská škola svoji polohou nabízí dětem kontakt s okolním přírodním prostředím, a to lesem, loukami, polem, potokem. Dává jim mnoho podnětů k využívání přírodních materiálů při různých aktivitách.

6.1 Vnitřní prostředí – budova školy

 • Dostatek prostoru pro tvořivost dětí

 • Konstruktivní stavebnice

 • Didaktické pomůcky

 • Interaktivní tabule

 • Výtvarný materiál

 • Přírodniny

6.2 Vnější prostředí – zahrady školy

Mateřská škola má k dispozici dvě zahrady. Jedna je nově rekonstruovaná ve stylu eko zahrady. Je situovaná v kopcovitém terénu. Děti ji pojmenovaly Rozmarýnka. Druhou zahradu tvoří rovná zatravněná plocha. Vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Pískoviště

Hmyzí domečky

Pískovničky

Rezervy vnějšího i vnitřního prostředí:

 • rozmanitost pracovních materiálů

 • stará zahrada

 • zajištění bezpečnosti ochrannými štíty na obličej (při manipulaci se skutčným nářadím)

7. Evaluace polytechnické výchovy

V průběhu roku pedagog sleduje, jaký projevují děti o polytechnické činnosti zájem, nabízí jim další nové aktivity. Pozoruje, jak děti využívají získané informace v praxi a tyto informace zaznamenává do hodnocení integrovaných bloků.

Na konci školního roku pedagog v rámci SWOT analýzy zhodnotí, jak byly naplňovány cíle, jaká témata děti nejvíce zaujala, ve kterých jsou rezervy apod.